Posted on

 

Geschiedenis van een neger Full Audiobook deel2

De Heer N…. dan ons Negertje gekogt hebbende bespeurde welhaast
die goede hoedanigheden in hem, die hy bezat, en hy begon daar door
een genegenheid voor hem te krygen en eene agting, verre boven zyne
mede-slaven. Hy verschoonde hem derhalven; van moeyelyke en veragtelyke
arbeid te doen, en nam hem om hem in zyn huis ten dienst te staan;
waar in hy zig van tyd tot tyd zoo wel kweed, dat hy zig hoe langer
hoe meer in zyn genegentheid inwikkelde, en waar door hy zig een weg
baande om zyn vertrouwen geheel te winnen.

Hy onderwylen ouder wordende begon zyn schone hoedanigheden zig hoe
langer hoe meerder te vertonen, en, hy daar door zig des temeer in
de gunst van zyn Heer in te wikkelen, tot zoo ver zelfs dat zyn Heer
hem Neger-Officier maakte, en leezen en schrijven liet leeren, ‘t welk
een groote afgunst onder zyn Medeslaven veroorzaakte. Hy beloofde hem
verders als hy noch eenige tyd gedient had dewyl hy voornemens was zig
binnen korten tyd weder na Holland te begeeven, om aldaar zyn overige
dagen in rust te verslyten, mede te nemen, en als dan vry te maken.

Het duurde ook niet lang, of de Heer N…. zyn goed ‘t geen hy in
Suriname bezat aan anderen overgedaan hebbende, begaf zig met zyn
Vrouw en Dochter en onze Neger op een Schip, ‘t welk zeilrede lag om
naa Holland te stevenen.

Zy hadden in het eerst heel goed weder; maar na dat zy omtrent acht
dagen in Zee geweest waren, wierden zy van een zeer zware storm
beloopen, verzeld met Donder en Blixem, dat het niet anders was of
Hemel en Aarde zou vergaan. Een ieder was als doen in de grootste
verslagendheid des Werelds; maar het geen het deerniswaardigste was
om te zien, was dat Mevrouw en Mejuffrouw N…. zig alle beide om den
hals van de Heer N…. wierpen; doende niet anders als schryen en
roepen: Ach myn waarde Man!

Lees meet hier…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.